Hướng dẫn đăng kí mượn sách trực tuyến

Nhằm mục đích thuận tiện cho thầy cô và các em học sinh đăng kí mượn sách. Thư viện nhà trường đã xây dựng cổng đăng kí mượn sách trực tuyến.

Các thầy cô và các em học sinh truy cập vào trang web http://thuvien.nxbgddn.vn  để tiến hành đăng kí mượn sách trực tuyến theo thông báo hướng dẫn của nhà trường.